Tverrfaglighet

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i læreplanen peker på aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra både den enkelte og samfunnet.

Terrorangrepene 22. juli 2011 er en hendelse i nyere norsk historie som i stor grad har preget det norske samfunnet. Gjennom å bombe regjeringskvartalet og skyte deltagere på AUFs sommerleir på Utøya, angrep terroristen også Norge som et åpent og demokratisk samfunn. I sin første tale, samme kveld, var budskapet i talen til statsminister Stoltenberg at terror ikke kan ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden. At vårt svar på vold er mer demokrati og mer åpenhet, men aldri naivitet.

Kunnskap om terrorangrepene 22. juli er spesifikt nevnt i læreplanen for samfunnsfag under det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. For å lære av det som skjedde, og slik kunne være med på å opprettholde og videreutvikle demokratiet, må elevene også ha god kunnskap om hva som skjedde. Slik har samfunnsfag et spesielt ansvar for undervisningen om 22. juli, men i de fleste andre fag er demokrati og medborgerskap også et tverrfaglig tema og kan lett knyttes opp mot undervisningen.  

På Udir.no er det en støtteressurs som gir enkel tilgang til de tilknytta kompetansemålene i de ulike fagene. I tillegg har denne ressursen også en oversikt over aktuelle kompetansemål knyttet til de ulike temaene i undervisningen om 22. juli. Slik kan lærere ved den enkelte skole lettere finne frem til hvordan en kan jobbe tverrfaglig, og på den måten gi elevene den kompetansen de trenger for å delta i demokratiske prosesser, forstå hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for et demokratisk samfunn, og stimulere dem til å bli aktive medborgere. Under følger noen få eksempler på hvordan en kan jobbe med læringsmålene om 22. juli tverrfaglig, basert på kompetansemålene i læreplanen. 

22. juli og tverrfaglighet på ulike trinn

I samfunnsfag kan elever på 1-4. trinn lære om viktige offentlige institusjoner i Norge, som politi, helsevesen og rettsapparatet og reflektere over hva det betyr for sikkerheten vår. De kan også samtale om menneskerettigheter, som ytringsfrihet og religionsfrihet, og barns rettigheter, som retten til omsorg og beskyttelse, og hvorfor disse rettene finnes. I KRLE kan de samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen. I norskfaget kan elevene samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre. I naturfag kan de få undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte det til mulige terrorangrep for så å utforske disse for å finne svar. Det kan også være aktuelt å samtale om eventuell frykt for fremtidige terrorangrep.

Dette er bare noen av mulighetene for hvordan elevene kan jobbe med 22. juli på tvers av fag. Under hvert læringsmål finner du en oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag, dette dokumentet er også et godt verktøy for tverrfaglig samarbeid.

Tverrfaglighet i undervisningen på mellomtrinnet kan for eksempel gjøres gjennom å utforske og beskrive ulike reaksjoner i den første perioden etter terrorangrepet. Da kan en i musikk-faget reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet gjennom å se på hvordan musikk ble brukt i ulike sammenhenger etter terrorangrepene. I kunst og håndverk kan elevene utforske hvordan følelser og meninger vises i kunst, gjennom for eksempel å arbeide med minnemateriale, og bruke symbolikk og farger til å uttrykke følelser og meninger i eget arbeid. De kan også analysere visuelle virkemidler i ulike medier, som for eksempel fotografier, tegninger og gatekunst som ble laget som en reaksjon etter 22. juli. I samfunnsfag kan elevene gjennom å studere ulike tekster, bilder og snakke om ulike reaksjoner etter terrorangrepet utforske ulike sider av mangfold i Norge og reflektere over menneskers behov for å både være seg selv og å høre til fellesskapet. 

Dette er bare noen av mulighetene for hvordan elevene kan jobbe med 22. juli på tvers av fag. Under hvert læringsmål finner du en oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag, dette dokumentet er også et godt verktøy for tverrfaglig samarbeid.

Et eksempel på tverrfaglighet på ungdomstrinnet er gjennom å utforske fremstillingen av 22. juli i nasjonal og internasjonal media. Da kan en blant annet i norskfaget  se på bruk av språklige virkemidler og retoriske appellformer gjennom å arbeide med ulike type tekster, taler, nyhetssendinger, debatter og minnemarkeringer. En kan jobbe med kildekritikk og diskutere hvordan digitale medier påvirker og endrer språklig kommunikasjon, for eksempel gjennom å se på bruken av Twitter og tekstmeldinger under og i etterkant av angrepene og analysere forsidene til ulike aviser før gjerningsmannens identitet var kjent. Her kan en også trekke inn kompetansemål fra samfunnsfag og se på hvordan ulike kilder gir ulik informasjon og reflektere over hvordan subjektive kilder eller mangel på kilder kan prege hvordan vi oppfatter en situasjon.

En kan også utforske og reflektere rundt hvordan ulike digitale plattformer påvirker formen og innholdet i samfunnsdebatten. Her kan det også passe å bruke engelskfaget mår en jobber med fremstillingen av 22. juli i internasjonal media, og elevene kan lese, diskutere og videreformidle innhold fra for eksempel aviser, nettaviser, nyhetssendinger og sosiale medier. I KRLE kan en utforske ulike perspektiv, trene på å håndtere uenighet og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon, for eksempel gjennom å se på kommentarer og diskusjoner i sosiale medier og nettaviser.

Dette er bare noen av mulighetene for hvordan elevene kan jobbe med 22. juli på tvers av fag. Under hvert læringsmål finner du en oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag, dette dokumentet er også et godt verktøy for tverrfaglig samarbeid.

Valgfagene på ungdomstrinnet henter innhold fra andre fag i grunnskolen og er derfor et godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid, spesielt valgfagene demokrati i praksis, innsats for andre, ideer og praktisk forskning og medier og kommunikasjon.

Tilbake til alle fag