Hva vi gjør

Dokument Norge /

Demokratilæring på Utøya

Relatert til: 22. juli og demokratisk medborgerskap

"Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. 

PÅMELDING


Hva: 3-dagers samlinger på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

Hvem: Elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Hver skole deltar med tre elever og én lærer. 

Hva det koster: Demokratilæring på Utøya er gratis. Reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Kommende samlinger:

2019:

5.-7. mars

12.-14. mars

26.-28. mars

2.-4. april

9.-11. april

3-5. september 2019 

17-19. september 2019 

24-26. september 2019 

8-9. oktober 2019 

15-17. oktober 2019 

Hvordan: Elever tilbringer tre dager på Utøya, for å lære om 22. juli 2011, samtidig som de diskuterer og samarbeider om temaer som demokratisk medborgerskap og forebygging av hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme. Etter samlingen skal elevene gjennomføre aktiviteter for medelever på sine skoler. Lærerne får et eget tilpasset program parallelt med elevene.

Hvorfor:  Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, vil Demokratilæring på Utøya bidra til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom. 

Et viktig formål for skolen er å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Ludvigsen-utvalget la stor vekt på dette i NOU 2015:8 «Fremtidens skole». St.meld. 28 (2015-2016) «Fag – fordypning – forståelse» forsterker det ytterligere ved at demokratisk medborgerskap løftes fram som et av tre tverrfaglige tema som skal integreres i alle fag.

Du kan lese hvordan Demokratilæring på Utøya passer inn med kompetansemål i læreplaner her:

Resultat: Elevene vil styrke sin forståelse av demokratisk medborgerskap i lys av aktuelle demokratiutfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme. De vil lære om, for og gjennom menneskerettigheter og demokrati, som innebærer en deltakende undervisning. Elevene vil videre få trening i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for andre elever.

Utvelgelse: Skoler søker om å delta. Utvelgelse baseres på motivasjonstekst, geografi og tidligere deltakelse.

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og 22.juli-senteret i samarbeid med Raftostiftelsen.

Finansiert av: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

PÅMELDING

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Prosjektansvarlige Kontakt oss

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org