Hva vi gjør

Dokument Norge /

Demokratilæring på Utøya

Relatert til: 22. juli og demokratisk medborgerskap

"Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Er din skole interessert i å delta eller har du spørsmål om tilbudet? Kontakt oss! 


Hva: 3-dagers seminarer på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

For: Elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. 

Når: Vårsamlingene på Utøya finner sted 20-22. mars og 17-19. april. Høstsamlingene finner sted 11-13. september, 18-20. september og 16-18. oktober.

Hvordan: Elever fra forskjellige skoler vil tilbringe tre dager på Utøya, for å lære om hendelsene 22. juli 2011 og samtidig diskutere og samarbeide om temaer som demokratisk medborgerskap og forebygging av hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme. Etter seminaret skal elevene gjennomføre aktiviteter for medelever på sine skoler. Hver skole kan delta med tre-fire elever og én lærer. Lærerne får et eget tilpasset program parallelt med elevene.

Hvorfor: Utøya har en lang tradisjon for demokratilæring for ungdom. Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya også blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, vil dette prosjektet bidra til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom. Et viktig formål for skolen er å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Ludvigsen-utvalget la stor vekt på dette i NOU 2015:8 «Fremtidens skole». St.meld. 28 (2015-2016) «Fag – fordypning – forståelse» forsterker det ytterligere ved at demokratisk medborgerskap løftes fram som et av tre tverrfaglige tema som skal integreres i alle fag.

SØK PLASS HER

Du kan lese hvordan Demokratilæring på Utøya passer inn med kompetansemål i læreplaner her:

Resultat: Elevene vil styrke sin forståelse av demokratisk medborgerskap i lys av aktuelle demokratiutfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme. De vil lære om, for og gjennom demokratisk deltakelse. Elevene vil få trening i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for andre elever.  

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og 22.juli-senteret i samarbeid med Rafto Stiftelsen.

Finansiert av: Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Raftostiftelsen.

Er din skole interessert i å delta eller ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Prosjektansvarlige Kontakt oss

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org