Kurssamling for fremtidige lærere på Utøya 5-7. november 2018

(Søknadsfristen har utløpt)


Hva: 3-dagers samling på Utøya for lærerstudenter. Deltakerne lærer om hvordan undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap, med vekt på undervisning i kontroversielle og vanskelige tema, samt erfaringsutveksling med andre lærere.

Hvem: Fremtidige lærere.

Hva det koster: Samlingen er gratis. Reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Når: 5-7. november 2018

Hvordan: Lærerstudenter fra ulike institusjoner tilbringer tre dager på Utøya, for å lære om 22. juli 2011, samtidig som de diskuterer og samarbeider om undervisning i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og forebygging av hatefulle ytringer.

Informasjon og overordnet program:

Hvorfor: Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Anker og Von der Lippe (2015) avdekket at mange lærere synes det er vanskelig å undervise om 22. juli, blant annet på grunn av manglende kompetanse. Kurset tar sikte på å imøtekomme dette behovet. Ved å styrke læreres kompetanse til å undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap, vil samlingen bidra til å oppfylle skolens samfunnsmandat – nemlig å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. 

Ludvigsen-utvalget la stor vekt på dette i NOU 2015:8 «Fremtidens skole». St.meld. 28 (2015-2016) «Fag – fordypning – forståelse» forsterker det ytterligere ved at demokrati og medborgerskap løftes fram som et av tre tverrfaglige tema som skal integreres i alle fag. 

Resultat: Deltakerne vil ha økt kompetanse for undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap i lys av aktuelle demokratiutfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme. De vil ha kjennskap til konkrete verktøy som kan brukes i norsk grunnskole for å tilrettelegge for læring om, for og gjennom menneskerettigheter og demokrati, 

Utvelgelse: Utvelgelse baseres bla. på søknad, motivasjon og geografisk spredning. 

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya, 22.juli-senteret og Raftostiftelsen.

Finansiert av: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org